МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Конкурси и Јавни позиви 2021

Конкурси и Јавни позиви 2021

Јавни конкурс за попуњавање положаја – Сектор за друштвени дијалог

Резултати jавног позива организацијама цивилног друштва зa чланство у Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за остваривање права националних мањина

Резултати jавног позива организацијама цивилног друштва зa чланство у Радној групи за израду Оперативног плана за борбу против корупције у здравству

Обавештење о продужетку рока за достављање пријава на Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за остваривање права националних мањина

Национални семинар о превенцији и борби против насилног екстремизма и тероризма са фокусом на укључивање читавог друштва

Jавни позив за учешће представника органа јавне управе и организација цивилног друштва на консултативном састанку (фокус групи)

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за остваривање права националних мањина

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Оперативног плана за борбу против корупције у здравству

Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва за чланство у одбору ОЕБС пројекта

Јавни конкурс „Родна равноправност јавних политика за развој Републике Србије”

Обавештење о продужетку рока за достављање пријава на Јавни конкурс зa чланство у одбору пројекта „Јачање капацитета кривично-правног система у борби против родно заснованог насиља у ЈИЕ“

Јавни позив организацијама цивилног друштва зa чланство у одбору пројекта „Јачање капацитета кривично-правног система у борби против родно заснованог насиља у ЈИЕ“

Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва зa чланство у Заједничком одбору за праћење Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2021-2027.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године.

Јавни конкурс „Спровођење политика социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за 2021. годину“

Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи израде ex ante анализе ефеката Закона о волонтирању

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Заједничком одбору за праћење Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2021-2027

Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Нацрта стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2021- 2030. године

Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва за чланство у Националној коалицији за смањење енергетског сиромаштва

Обавештење о продужетку рока за достављање пријава на Јавни конкурс за учешће у Радној групи за израду еx ante анализе ефеката Закона о волонтирању и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о волонтирању у складу са том анализом

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Нацрта стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2021- 2030. године

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду еx ante анализе ефеката Закона о волонтирању и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о волонтирању у складу са том анализом

Јавни конкурс „Суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније у 2019. и 2020. години“

Резултати Јавног позива ОЦД за чланство у Радној групи за израду текста Нацрта Породичног закона

Позив за попуњавање упитника за процену рањивости непрофитног сектора

Полазне основе за припрему Ex-ante анализе за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији на основу спроведених онлајн консултација

Резултати Јавног позива ОЦД за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије превенције и заштите од дискриминације

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Националној коалицији за смањење енергетског сиромаштва

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије превенције и заштите од дискриминације

Јавни позив за учешће на завршној конференцији програма европа за грађане и грађанке - “Eвропска унија као заједница вредности”

Позив за подношење пројектних идеја

Резултати гласања за чланство у Заједничком консултативном одбору – JCC

Резултати Јавног позива за ОЦД за чланство у Радној групи за израду Стратегије родне равноправности

Јавни конкурс „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2021. годину"

Позив на консултативни састанак у области спречавања ширења насилног екстремизма и радикализације која води ка тероризму

Обавештење о продужетку рока за консултације поводом почетка припреме Ex-ante анализе за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији

ПОСТУПАК ИЗБОРА независних експерата за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА)

Листa кaндидaтa зa члaнствo у Зajeдничкoм кoнсултaтивнoм oдбoру (JСС) - OTВOРEНO ГЛAСAЊE

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога националне стратегије за родну равноправност

Обавештење о почетку припреме Еx-ante анализе за израду документа јавне политике за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији

Jaвни пoзив удружењима и другим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa чланство у Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици Србији

Jaвни пoзив Oрганизацијама цивилног друштва за учешће у изради  Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима  Европске уније у Републици Србији за период 2021 - 2023. године, са пратећим акционим планом